ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Porozumění mysli z. s.

1. CO JE TOTO ZA DOKUMENT?
V rámci prodeje vstupenek na naši konferenci potřebujeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli vstupenky dodat a Vy se jí mohli zúčastnit. V souvislosti s tím tak dochází ke zpracování osobních údajů, přičemž v tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

2. KDO JSTE?
Jsme spolek Porozumění mysli z. s., IČO 070 03 838, se sídlem Emilie Floriánové 2834/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsaná pod sp. zn L 13389 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem a pořádáme konferenci Nasloucháme srdcem 2024.

3. CO V TOMTO DOKUMENTU NALEZNU?
V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s prodejem vstupenek na konferenci Nasloucháme srdcem 2024 a souvisejících operací zpracování.

4. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobní údaje jsou informace, které o Vás zpracováváme. Jedná se tedy o informace, které nám buď sami sdělíte, nebo je o Vás nějakým způsobem získáme (např. při používání naší aplikace, přihlašovacích formulářů, webových stránek nebo sociálních médií apod.). Samotné osobní údaje se pak dělí do jednotlivých kategorií, které mohou být např.

Kategorie 
Identifikační údaje (Např. jméno, příjmení, titul, přezdívka…)
Adresní údaje (Např. název obce, ulice, číslo popisné či evidenční číslo, PSČ)
Kontaktní údaje (Např. e-mail, telefonní číslo, přezdívka na sociálních sítích)
Platební údaje (Např. fakturační údaje či číslo účtu)
Obsah komunikace (Např. obsah naší komunikace či Vašich zpráv)

Není to tak, že by vždy docházelo ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu. Vždy bude záležet na konkrétní situaci.

5. CO VÁS OPRAVŇUJE K TOMU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Buďte ujištěni, že Vaše osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s GDPR, a to vždy na základě platného právního titulu. Dle čl. 6 GDPR můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že:

- nám k tomu dáte svůj svobodný a vždy odvolatelný souhlas;
- nám dané zpracování ukládá zákon a zpracování probíhá v rámci plnění naší zákonné povinnosti;
- nám dané zpracování ukládá smlouva, kterou spolu uzavřeme či v případě, že se k takovému uzavření schyluje;
- nám svědčí oprávněný zájem Vaše osobní údaje zpracovávat a takový oprávněný zájem má přednost před Vašimi právy na soukromí.

To, na základě čeho zpracováváme Vaše osobní údaje v konkrétním případě, naleznete níže.

6. JAK ZPRACOVÁVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE V PŘÍPADĚ NÁKUPU VSTUPENEK?

Pokud chcete zakoupit vstupenky na naši akci, potřebujeme k tomu Vaše osobní údaje.
V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel: Uzavření smlouvy o prodeji vstupenek, včetně související komunikace a umožnění přístupu na akci
Rozsah: Identifikační údaje, kontaktní údaje, adresní údaje, platební údaje
Právní titul: Nezbytnost pro splnění smlouvy (popřípadě oprávněný zájem správce v případě že zastupujete právnickou osobou)
Doba zpracování: Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení (základní údaje o smluvním vztahu po dobu 10 let)

Účel: Oslovování prostřednictvím e-mailu a telefonu ohledně nabídek produktů a služeb, které jsou obdobné zakoupeným produktům a službám
Rozsah: Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o zakoupených službách a produktech
Právní titul: Tzv. zákaznická výjimka
Doba zpracování: Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení

Účel: Zasílání nabídek, newsletterů, a dalších informací správce, včetně nabídek třetích stran a to upravených na míru dle toho, co by se Vám mohlo líbit
Rozsah: Identifikační údaje, kontaktní údaje
Právní titul: Souhlas
Doba zpracování: Do odvolání souhlasu

Je Vaším svobodným rozhodnutím, jestli nám výše uvedené osobní údaje svěříte. Pravdou však je, že bez nich s Vámi nedokážeme uzavřít smlouvu a umožnit účast na naší akci. Pro nákup vstupenek není povinné nám udělovat souhlas se zasíláním obchodních sdělení – stejně tak můžete kdykoliv vyloučit i zákaznickou výjimku.

7. JAK ZPRACOVÁVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE V PŘÍPADĚ BEZPLATNÉHO PŘÍSTUPU?
V případě, že chcete využít bezplatného přístupu ke streamu Konference, potřebujeme Vás poprosit o Vaše osobních údaje, které budeme zpracovávat za následujícími účely:

Účel: Zaregistrování pro zaslání odkazu, včetně zasílání nabídek, newsletterů, a dalších informací správce, včetně nabídek třetích stran a to upravených na míru dle toho, co by se Vám mohlo líbit
Rozsah: Identifikační údaje, kontaktní údaje
Právní titul: Souhlas
Doba zpracování: Do odvolání souhlasu

Rádi bychom využili Vaši adresu i pro zasílání obchodních sdělení. Váš souhlas můžete kdykoli svobodně odvolat.

8. PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁTE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu, nikdy ne déle, než opravdu potřebujeme. Veškeré doby zpracování naleznete vždy u příslušného účelu výše.

9. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJETE?
Vaše osobní údaje zpřístupňujeme třetím osobám pouze v případě, že nám to ukládá zákon, nebo k tomu dochází na základě zpracovatelské smlouvy. Níže uvádíme kategorii příjemců, přičemž vždy Vám velmi rádi dáme konkrétní informaci o konkrétních příjemcích.

Např: SmartEmailing, MioWeb, Web s úsměvem, FAPI.

10. JAKÁ MÁM PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S ohledem na skutečnost, že zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám různá práva, o jejichž obsahu, podmínkách uplatnění a omezení bychom Vás chtěli informovat.

10.1 Právo na přístup
Prakticky kdokoliv má právo nás oslovit a získat od nás potvrzení, zda zpracováváme či nezpracováváme jeho osobní údaje. Nad to máte kdykoliv právo požádat nás o bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů, jako jsou účely zpracování, kategorie dotčených údajů, příjemci, doba zpracování, Vaše práva apod.

Stejně tak máte právo od nás získat kopii veškerých osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Jediný důvod, proč bychom Vám neměli vyhovět je situace, kdy by se to nepříznivě dotklo práv a svobod jiných osob, resp. subjektů údajů.

10.2 Právo na opravu
Pokud byste zjistili, že zpracováváme Vaše osobní údaje nepřesně (např. máme starou adresu, kontaktní údaje apod.), máte vždy právo nás požádat o to, abychom nepřesné údaje opravili, popřípadě doplnili na základě Vašeho dodatečného prohlášení.

10.3 Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po námi určenou dobu a poté je ihned mažeme. Vedle toho máte však právo nám napsat, abychom Vaše osobní údaje vymazali v případě, že nastane jeden z těchto důvodů

- osobní údaje již nejsou pro dané účely výše potřeba;
- odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
- vznesete námitku proti oprávněnému zájmu a my vyhodnotíme, že tento oprávněný zájem nepřevažuje nad Vašimi právy (v případě marketingových účelů na základě oprávněného zájmu tyto údaje vymažeme ihned);
- zpracování bylo protiprávní;
- výmaz nám ukládá právo České republiky či právo EU.

Ne ve všech případech Vám však můžeme vyhovět. Někdy existují důvody, pro které bychom si měli Vaše osobní údaje ponechat v případě, kdy je to nezbytné:

- pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
- pro splnění zákonné povinnosti;
- z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
- pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

10.4 Právo na omezení zpracování
Pakliže nás o to požádáte, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, resp. je ponecháme uložené, ale jinak je zpracovat nebudeme. Tomuto právu se říká „právo na omezení zpracování“ a můžete ho využít pouze v následujících případech, kdy

- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou ke ověření jejich přesnosti;
- zpracování je protiprávní, odmítnete výmaz osobních údajů a budete vyžadovat omezení jejich použití;
- již osobní údaje nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale vy po nás budete požadovat jejich uchování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- vznesete námitku proti oprávněnému zájmu a to až do doby posouzení její oprávněnosti.

10.5 Právo na přenositelnost
V případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti pro splnění smlouvy, máte právo na tzv. přenositelnost. Právo na přenositelnost Vám zaručuje, že údaje, které jste nám poskytli, Vám předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. tato data předáme jinému správci, kterého nám označíte.

10.6 Právo na námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu
V případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování odůvodněnou námitku. V případě zpracování pro účely přímého marketingu, nemusíte žádost odůvodňovat a my v souladu s GDPR ihned přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat.

Tak je tomu například v případě, kdy Vám zasíláme obchodní sdělení o obdobných produktech či službách, které jste u nás nakoupili, tedy na základě tzv. zákaznické výjimky. Pokud si toto nepřejete, dejte nám vědět na náš e-mail, popřípadě nám tuto informaci sdělte na příslušném místě při registraci či objednávce a my tak nebudeme činit, popřípadě s tím přestaneme. Stejně tak můžete v rámci našich obchodních sdělení použít odkaz pro odhlášení, který je uveden na konci e-mailu.

V ostatních případech máme právo Vaši námitku přezkoumat a posoudit, zda Vaše práva mají přednost před naším oprávněným zájmem.

10.7 Právo na odvolání souhlasu
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte samozřejmě právo souhlas kdykoliv odmítnout a vzít zpět. V takovém případě již nebudeme pokračovat s dalším zpracováním a pokud nám zákon v tom nebude bránit, tak Vaše osobní údaje smažeme.

Pokud však budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i na základě jiného právního titulu, nemáme povinnost (někdy ani nesmíme) dané osobní údaje smazat.

10.8 Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte pochopitelně právo obrátit se se stížností k dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11. JAK MOHU UPLATNIT VÝŠE UVEDENÁ PRÁVA?
Pakliže byste chtěli uplatňovat svoje práva, napište nám prosím na e-mail info@naslouchamesrdcem.cz popřípadě přes nastavení ve Vašem uživatelském účtu, pakliže to pro dané právo je možné.

12. PŘEDÁVÁTE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EU?
Nepředáváme.

13. POUŽÍVÁTE V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ?
Nikoliv.